Uudised

(uuemad uudised eespool)


26.04.2013
Teemaplaneeringu protsess on lõppenud.

Teemaplaneering kehtestati Ida-Viru maavanema 17.04.2013 korraldusega nr 1-1/2013/124.
Kehtestatud planeeringu materjalidega saab tutvuda järgmiste alajaotuste all:
"Planeeringu sisu materjalid",
"Keskkonnamõju strateegiline hindamine",
"Uuringute materjalid".Teemaplaneeringu ja KSH aruande avalike arutelude protokollid:
- Ida-Viru Maavalitsuses;
- Sillamäe Eesti Põhikoolis.


23.04.2012

Ajavahemikul 01.03 - 29.03.2012.a. toimus teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avalik väljapanek.
Kõigile kirjalikult esitatud ettepanekutele vastatakse kirjalikult.

Lisaks eelnevalt kuulutatule toimub avalikul väljapanekul olnud teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
avalik arutelu ka Sillamäe linnas.
Avalikud arutelud toimuvad järgmiselt:
- 3. mail 2012. a algusega kl 14.00 Ida-Viru Maavalitsuse III k saalis;
- Samal päeval, 3. mail 2012. algusega kl 17.00 Sillamäe Eesti Põhikooli saalis.

Avaliku väljapaneku tulemuste alusel korrigeeritud teemaplaneeringu materjalid on leitavad käesolevas projekti portaalis
alajaotuste:
"Planeeringu sisu materjalid" ja
"Keskkonnamõju strateegiline hindamine" all.

Ida-Viru maavalitsuse vastusseisukohad avalikul väljapanekul esitatud ettapanekute ja vastuväidete osas
on toodud järgmises tabelis.
22.02.2012

Ida-Viru maavanem võttis 23.01.2012.a korraldusega nr. 1-1/17 vastu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ja KSH aruande.
Teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.03 - 29.03.2012.a. tööpäeviti tööaja jooksul alljärgnevates asutustes:
Ida-Viru Maavalitsuse fuajees,
Kohtla-Järve Linnavalitsuses,
Narva Linnavalitsuses,
Narva-Jõesuu Linnavalitsuses,
Sillamäe Linnavalitsuses,
Jõhvi Vallavalitsuses,
Toila Vallavalitsuses,
Vaivara Vallavalitsuses.

Vastavalt planeerimisseaduse § 20 lõikele 1 on igal isikul õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Vastuväide on mingi planeeringulahenduse kohta mittenõustuva seisukoha esitamine või väide, et planeeringu menetlemisel ei ole täidetud seaduse nõudeid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult kas posti või elektronposti teel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Ida-Viru maavanemale aadressil Keskväljak 1, 41594 Jõhvi või aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku perioodil
kirjalikult laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 3. mail 2012. a maavalitsuse saalis algusega kl 14.00.

Materjalidega on võimalik täiendavalt tutvuda:
  • Ida-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringu osakonnas,
  • Hendrikson&Ko OÜ Tartu kontoris (Raekoja plats 8) - kontoris materjalidega tutvumiseks palume aeg eelnevalt kokku leppida ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või tel: 55674693).
  • Ida-Viru Maavalitsuse veebilehehel: www.ivmv.ee
  • ja käesolevas projekti portaalis alajaotuste "Planeeringu sisu materjalid" ja "Keskkonnamõju strateegiline hindamine" all.

Teemaplaneeringu koostamine algatati eesmärgiga täpsustada Tallinn-Narva põhimaantee trassi koridori asukoht, tagamaks võimalused selle vastavusse viimiseks I klassi maanteele esitatavate nõuetega. Teemaplaneering on pikaajaline ja üldine arengudokument, mis tähendab, et planeeringu elluviimine toimub aastakümnete jooksul (Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul saab elluviimine alata aastal 2040). Planeering on aluseks teeprojektidele, mille koostamise raames täpsustatakse perspektiivse tee täpne asukoht ning kooskõlastatakse see veelkord maaomanikega.

Teemaplaneeringuga on määratud trassi koridor 650 meetri ulatuses (kaardil tähistatud oranžika värviga) ning tee ja tee kaitsevööndi ala 150 meetri ulatuses (paikneb trassi koridori sees, kaardil tähistatud punaka värviga), et võimaldada tee rekonstrueerimist (kas olemasoleva tee laiendamine või uues asukohas uue tee rajamine). Maade kasutamise ja ehitamise põhimõtetes ja tingimustes kokkuleppimine on väga oluline, sest ainult nii on võimalik tagada tee rajamiseks vajalik maaressurss ja hoida see ehitistest vabana. Eriti oluline on just tee ja tee kaitsevööndi ala ehitistest vabana hoidmine, kuna kõige tõenäolisemalt hakkab tulevikus I klassi maantee kulgema just sellel teemaplaneeringuga määratud alal (kaardil punane). Samas uuringutest (teemaplaneeringu koostamise ajal ehitusgeoloogilisi ega geodeetilisi uuringuid) tulenevalt võib ilmneda vajadus nihutada tee asukohta trassi koridori sees, välja tee ja tee kaitsevööndi alast. Üldjuhul kulgeb I klassi maantee aga  teemaplaneeringuga määratud tee ja tee kaitsevööndi alas.

Teemaplaneering seab tingimused ehitamiseks trassi koridoris, sh tee ja tee kaitsevööndi alas, et  tagada tee ehitamiseks vajaliku maa-ala olemasolu. Kuna vastavalt teemaplaneeringu lahendusele kulgeb tulevane I klassi maantee üldjuhul tee ja tee kaitsevööndi alas, on tingimused (piirangud) ehitamiseks tee ja tee kaitsevööndi alas karmimad kui mujal trassi koridoris. Piirangud määratakse ajutiselt, kuni tee-ehitusprojektide kinnitamiseni, millele järgnevalt täpsustub teemaa, tee kaitsevööndi ja sanitaarkaitse vööndi välispiir. Tee-ehitusprojektide kinnitamise järgselt toimub ehitamine tee kaitsevööndi sees vastavalt kehtivatele seadustele.

Seega on üldjuhul teemaplaneeringuga määratud tee ja tee kaitsevööndi alal (kaardil punane) uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Lubatud on tehnovõrkude rajamine ning olemasolevate hoonete laiendamine või uute kõrvalhoonete rajamine, kuid sellisel juhul tuleb kinnistu omanikul kavandatav tegevus (kas projekteerimistingimused või detailplaneering) kooskõlastada Maanteeametiga. Oluline on pöörduda Maanteeameti poole kooskõlastustaotlusega võimalikult varases etapis, enne projekteerimistingimuste taotlemist ja detailplaneeringu algatamist, mis lihtsustab asjaajamist ka kohalikus omavalitsuses. Kui Teil asub kinnistu tee ja tee kaitsevööndi alal ning kinnistu on ehitistest (hoonetest ja rajatistest vaba), siis uute hoonete ja rajatiste rajamine kinnistule ei ole lubatud kuni tee-ehitusprojekti kinnitamise. Olemasolev maakasutus võib aga jätkuda vastavalt maa senisele sihtotstarbele ja funktsioonile.

Teemaplaneering juhib tähelepanu, et tee sanitaarkaitse vööndis (määratakse 60-300 meetrit, arvestades  perspektiivset liiklussagedust) ei ole üldjuhul soovitav saastetundlike objektide (elamud, puhkealad, sh puhkeotstarbelised hooned), majutushooned jne) rajamine. Vastavalt kehtestatud normidele (Teede- ja Sideministri määrus „Tee projekteerimise normid ja nõuded“ RTL 2000, 23, 303) on tee sanitaarkaitse vööndis inimese elamine ja puhkamine autoliiklusega kaasnevate keskkonnamõjude tõttu tervisele ohtlik (teemaplaneeringus ühtib tee sanitaarkaitse vööndi välispiir trassi koridori välispiiriga). Samas teemaplaneeringuga otseselt ehitamist sanitaarkaitse vööndisse ei keelata.

Samas tuleb kinnistu omanikul, kelle kinnistu asub trassi koridori sees väljaspool tee ja tee kaitsevööndi ala, ehk nö oranžil alal, arvestada asjaoluga, et kinnistu asub tee mõjutsoonis, kus maanteeliiklusest põhjustatud müratase võib ületada sanitaarnormidega kehtestatud piirnorme. Kui soovitakse nimetatud alale ehitada, tuleb arvestada teemaplaneeringuga määratud maantee ja maanteega seotud rajatiste (kogujateed, jalg- ja jalgrattateed jne) asukohta, et mitte takistada I klassi maantee, sealjuures kogujateede, kergliiklusteede jne, väljaehitamist.  Juurdepääsu tagamiseks tuleb rajatavad objektid siduda kas olemasolevate või maantee trassi asukoha määramise käigus kavandatud kogujateedega. Oluline on kavandatav tegevus (kas projekteerimistingimused või detailplaneering) kooskõlastada Maanteeametiga, sh ajutine mahasõit, mida kasutatakse tee rekonstrueerimiseni. Seega ehitustegevus nö oranžil alal ei ole teemaplaneeringuga keelatud, küll aga tuleb kindlasti tegevus Maanteeametiga kooskõlastada.


28.02.2012

Kooskõlastamisel esitatud märkused ja Ida-Viru maavalitsuse vastusseisukohad - vt koondtabel.


16.01.2012

Teemaplaneeringu kooskõlastamist alustati detsembris 2010.
Käesoleval hetkel teemaplaneeringu kooskõlastamine jätkub.

Teemaplaneeringu on kooskõlastanud märkusteta:
Toila Vallavalitsus,
Narva-Jõesuu ja Kohtla-Järve Linnavalitsused,
Jõgeva ja Lääne-Viru Maavalitsused,
AS Eesti Kaevandused,
Terviseameti Ida talitus ja
Ida-Eesti Päästekeskus.

Teemaplaneeringu on kooskõlastanud märkuste või tingimustega:
Maa-amet (Keskkonnaministeeriumi volitatud esindaja),
Keskkonnaameti Viru regioon,
Sillamäe ja Narva Linnavalitsused,
Vaivara Vallavalitsus ja
Jõhvi Vallavalitsus.


Teemaplaneering on kooskõlastamisel
Maanteeametiga (kiri 1, kiri 2) ning
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga (kiri 1, kiri 2, kiri 3, kiri 4, kiri 5).


Ida-Viru maavanem edastab oma seisukohad esitatud ettepanekutele ja vastuväidete osas kirjalikult kõigile ettepanekute ja vastuväidete esitajatele.
Ühtsed seisukohad kujundatakse ja esitatakse kooskõlastusetapi lõppedes.
23.12.2010

Teemaplaneeringu lahendust ja seletuskirja täpsustati vastavalt avalikelt aruteludelt ja
planeeringu osapooltelt saadud tagasisidele.
Vormistatud on ka KSH aruande eelnõu.

Planeeringu materjalid on suunatud kooskõlastusringile.
Materjalidega on võimalik tutvuda alajaotustes:
Planeeringu sisu materjalid
Keskkonnamõju strateegiline hindamine ja
Uuringute materjalid.08.10.2010

3. ja 7. septembril toimusid avalikud arutelud teemaplaneeringu eskiislahenduse tutvustamiseks.

Avalike arutelude ettekande slaidikava on alla laetav järgmiselt lingilt.
Avaliku arutelu protokollidega on võimalik tutvuda järgmistel lingidel:
3. septembril Jõhvis
7. septembril Sillamäel
7. septembril Sinimäel

Avalikustamise käigus saadud tagasiside on hetkel läbitöötamisel, eskiisi täpsustatakse.
27.08.2010

Valminud on maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu esialgne eskiislahendus.

Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on leida sobivaim asukoht põhimaanteele, et parandada liiklusohutuse tingimusi maanteel ning
tagada sujuv ja usaldusväärne ühendus erinevate sihtpunktide (rahvusvaheline ja riigisiseste linnade) vahel.
Asukohavalikul on lähtutud majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalistest suundumustest ja vajadustest.

Planeeringu koostamise käigus on  täpsustunud need maantee lõigud, kus on otstarbekas ja võimalik olemasoleva maantee õgvendamine ning lõigud,
kus on õigustatud maantee rajamine uues asukohas. Eskiislahendus kajastab sobivaimat trassi asukohta Jõhvi põhja- ja idapoolsele ja
Sillamäe ümbersõidule ning Narva ümbersõidule (Vodava-Riigiküla teelõik, 1991. aastal instituudi „Lengiprotrans“ poolt koostatud Narva ja Ivangorodi
ümbersõidu tehnilis-majanduslikus põhjenduses valitud Narva ümbersõidu täpsustus).

Teemaplaneeringu eskiislahendust tutvustavad avalikud arutelud toimuvad
03. septembril 2010 algusega kell 13.00 Ida-Viru Maavalitsuses (Keskväljak 1, Jõhvi) ning
07. septembril 2010 algusega kell 11 Sillamäe Linnavalitsuse volikogu saalis (Kesk 27, Sillamäe) ja
07. septembril 2010 algusega kell 14.00
Vaivara vallamaja volikogu saalis (Pargi 2, Sinimäe alevik).

Teemaplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda alates 27. augustist 2010  kohalikes omavalitsustes
(Kohtla, Jõhvi, Toila, Vaivara Vallavalitsuses ning Kohtla-Järve ja Sillamäe Linnavalitsuses),
Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel www.ivmv.ee alajaotuses Programmid ja projektid / Planeeringud ning
siinses teemaplaneeringu portaalis alajaotuse "Planeeringu sisu materjalid" all.

Teemaplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Ida-Viru Maavalitsus (keskväljak 1, Jõhvi 41594),
kontaktisik Tiit Toos See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , tel 332 1263.


15.07.2010

14.07.2010 leidis aset planeeringu juhtrühma (Ida-Viru Maavalitsuse, Maanteeameti, Ida Regionaalse Maanteeameti ja Konsultandi esindajad) koosolek,
kus võeti vastu otsus eelistatud trassivariantide osas, millele järgnevalt koostatakse Teemaplaneeringu eskiis
(st mitte valituks osutunud variandid jäetakse edasisest tööst kõrvale).

Otsus võeti vastu tulenevalt omavalitsustelt saadud seisukohtadest, ning täiendatud võrdluse tulemustest.
Teemaplaneeringu eskiislahendus koostatakse järgmistele trassivariantidele:
1A
2C
3B-4B (planeeringuga reserveeritakse lisaks maa ka 3B' variandi jaoks lõigu 3 alguses)
5B
6B
7C
8D
Vastav lahendus on kantud järgmisele skeemile.

Täiendatud võrdluse materjalidega (mille hulgas on ka kokkuvõte omavalitsustelt saadud tagasisidest) on võimalik tutvuda Planeeringu sisu materjalide all.
Järgnevalt koostatakse teemaplaneeringu eskiislahendus. Valminud eskiislahendust tutvustatakse siinsel portaalil ning täiendaval avalikul arutelul.


13.05.2010

Kuna trassivariantide võrdluse tulemuste avalikustamise käigus saadud tagasiside oli rohke, kulub selle läbi töötamiseks ja variantide võrdluse täiendamiseks
jätkuvalt aega. Ühtlasi vaadatakse üle ja täiendatakse planeeringu käigus seni koostatud uuringuaruanded.

Võrdluse täiendamise valmimisel teavitatakse sellest siinsel veebilehel.17.04.2010

13. aprillil toimus avalik arutelu trassivariantide võrdluse tulemuste tuvustamiseks.
Avaliku arutelu ettekande slaidikava on alla laetav järgmiselt lingilt.
Avaliku arutelu protokolliga saab tutvuda järgmisel lingil.

Avalikustamise käigus saadud tagasiside on hetkel läbitöötamisel, võrdluse tulemusi täpsustatakse.29.03.2010

Trassivariantide võrdluse ja sellest lähtuvate järeldustega on võimalik tutvuda ajavahemikul 30. märts – 12. aprill Planeeringu sisu materjalide all.
Sama perioodi jooksul oodatakse kõigi huvitatud isikute ja organisatsioonide ettepanekuid ja kommentaare trassivariantide võrdluse ning
võrdlusest lähtuvate järelduste teemal aadressile Ida-Viru Maavalitsus, Keskväljaku 1, 41594 Jõhvi ja e-maili aadressile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .

Avalik arutelu trassivariantide võrdluse ja sellest lähtuvate järelduste teemal toimub Ida-Viru Maavalitsuses 13.aprillil, algusega kell 15.00.

Peale võrdlustulemuste avalikku arutelu formuleeritakse otsus valituks osutunud trassi osas ning alustatakse teemaplaneeringu eskiisi koostamisega.10.01.2010

Peale KSH programmi avalikku arutelu laekus projekti juhtrühmale üks ettepanek võimalike trassi asukohtade osas.
See puudutas Jõhvi idapoolset ümbersõitu. Ettepanekuga arvestati ja trassivariant võeti kaalumisele.
Järgmiseks tegevuseks projektis on trassivariantide võrdluse läbi viimine.
Kui eelistatud trassivariandid on leitud, siis võrdluse tulemus avalikustatakse.


23.11.2009

17.10.2009 toimus Ida-Viru Maavalitsuses KSH programmi ja planeringu lähteseisukohtade avalik arutelu.
Tutvu slaidiettekandega siin ja avaliku arutelu protokolliga siin.

Avalikul arutelul edastati omavalitsustele ja ka laiemale avalikkusele teemaplaneeringu koostajate poolt palve
esitada täiendavaid ettepanekuid võimalike trassi asukoha variantide kohta.
Ettepanekuid oodatakse 1.detsembrini Ida-Viru Maavalitsusse, aadressil Keskväljak 1, 41594 Jõhvi (Tiit Toosi nimele),
Hendrikson & Ko kontorisse aadressil Raekoja Plats 8, 51004 Tartu (Marika Pärna nimele),
või vastavale meiliaadressile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .
Ettepanekud analüüsitavate trassivariantide osas vaadatakse üle projekti juhtrühma poolt.
Juhtrühma arutelu ja otsused on kättesaadavad siinselt projekti kodulehelt eeldatavalt detsembri 2009. a. keskpaigas.


29.10.2009


Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Ida-Viru maavanema 29.07.2008.a korraldusega nr 226 algatati Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering
„E20/T1 Tallinn – Narva trassikoridori täpsustamine Jõhvi – Narva lõigus ja Vodava – Riigiküla (Narva ümbersõit) trassikoridori määramine“
koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega (KSH).

Konsultandiks teemaplaneeringu koostamisel ja keskkonnamõjude strateegilisel hindamisel on Hendrikson & Ko OÜ ja Reaalprojekt OÜ.
Teemaplaneeringu rahastajaks on Maanteeamet.

Planeeringu eesmärgiks on riigi põhimaantee nr 1 (E20) Tallinn – Narva trassi asukoha täpsustamine ja
vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavate nõuetega Ida-Viru maakonnas Jõhvi – Narva lõigus km 163,2 – 208,8.
Planeeringu käigus täpsustatakse need olemasoleva maantee lõigud, kus on otstarbekas ja võimalik olemasoleva maantee
õgvendamine ja laiendamine ning lõigud, kus tuleb kaaluda maantee rajamist alternatiivses asukohas.
Planeeringu käigus valitakse sobiv trassi asukoht Jõhvi põhja- ja idapoolsele ning Sillamäe ümbersõitudele.
Samuti on planeeringu käigus kavas kontrollida 1991 aastal instituudi „Lengiprotrans“ poolt koostatud Narva ja Ivangorodi ümbersõidu
tehnilis-majanduslikus põhjenduses valitud Narva ümbersõidu (Vodava-Riigiküla teelõik) teostatavust,
arvestades piirkonnas toimunuid arenguid ja kehtestatud piiranguid.
Teemaplaneeringuga luuakse lähtealused teeprojektide, samuti üld- ja detailplaneeringute koostamiseks.

Planeeringu lähteseisukohtade tutvustamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu
toimub Ida-Viru maavalitsuses 17. novembril 2009. a, algusega kell 11.00.

Planeeringu lähteseisukohtade tutvustamisel on kavas anda ülevaade planeeringu protsessist ning teostatavatest uuringutest.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga ja teemaplaneeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda
2.-16. november 2009. a. Ida-Viru Maavalitsuse fuajees tööpäeviti kl 8.00-16.30 ja
maavalitsuse veebilehel www.ivmv.ee alajaotuses programmid ja projektid/planeeringud,
samuti Hendrikson & Ko veebilehel www.hendrikson.ee alajaotuses „Avalikud dokumendid“.


Programmi ning lähteseisukohtade kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni 16. novembrini
aadressile Keskväljaku 1, 41594 Jõhvi (Ida-Viru Maavalitsus) ja e-maili aadressile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .

Riigipiiri ülest mõju teemaplaneeringu elluviimine senistel andmetel kaasa ei too.

Ootame aktiivset osavõttu!

(Kontaktandmed vaata siit.)

 

 

 

Viimati uuendatud Reede, 26 Aprill 2013 18:40